15 October 2018
13/11/2017
amÀ sk_mÌy³ hmWnb¸pcbv¡Â A`njnà\mbn

Imªnc¸nÅn: sa{Xm³amcpw sshZnIcpw k\ykvXcpw hnizmknIfpw kwKan¨ `àn\nÀ`camb NS§n kotdm ae_mÀ k`m
taPÀ BÀ¡n F¸nkvt¡m¸Â IqcnbbpsS ZznXob _nj¸mbn amÀ sk_mÌy³ hmWnb¸pcbv¡Â A`njnà\mbn. taPÀ BÀ¨v _nj¸v IÀ±n\mÄ amÀ tPmÀPv Bet©cn apJyImÀanI\mbn. Imªnc¸Ån skâv sUman\nIv I¯o{Uen \S¶ Xncp¡À½§fn amÀ B³{Uqkv Xmg¯v, amÀ amXyp Ad¡Â F¶nhÀ klImÀ½nIcmbncp¶p.
sa{Xm³ \nba\ D¯chv kotdm ae_mÀ k`m taPÀ BÀ¡n F¸nkvt¡m¸Â Iqcnb Nm³keÀ dh.tUm. BâWn sImŶqÀ hmbn¨p. amÀ tPmÀPv Bet©cn A\p{Kl {]`mjWw \S¯n. amÀ sk_mÌy³ hmWnb¸pcbv¡Â \µn {]Imin¸n¨p. Bbnc¡W¡n\p hnizmknIÄ ]s¦Sp¯p.

Name *
Email **
Phone *A value is required.
Comment *
close
Name *
Email **
close
470px X 200px 470px X 200px