17 December 2018
10/01/2018
tIm]vänIv ss{IkvXhcpsS {Inkvakn\v CuPn]vjy³ {]knUâv

Ibvtdm: CuPn]vjy³ {]knUâv A_vZp ^¯mlv FÂknkn CuPn]vXnse tIm]vänIv ss{IkvXhcpsS {Inkvakv BtLmj¯nÂ
]s¦Sp¯p. I\¯ kpc£mk¶ml¯nembncp¶p {]knUâv ]s¦Sp¯Xv.
CuPn]vjy³kv am{Xaà temIsa§papÅ ss{IkvXhÀ¡v {Inkvakv ktµiw Biwkn¨psIm­~ {]knUâv kwkmcn¨p.
{]knUânsâ hchv {]amWn¨v I\¯ kpc£bmWv Ibvtdmbn kao]{]tZi§fnepw Hcp¡nbncp¶Xv. Ibvtdmbnse t\änhnän Hm^v {InÌv I¯o{Uenembncp¶p BtLmj¨S§pIÄ. tIm]vänIv s]m´n^v t]m¸v Smhmt{Zmkv c­masâ apJyImÀanIXz¯nembncp¶p {Inkvakv NS§pIÄ.

Name *
Email **
Phone *A value is required.
Comment *
close
Name *
Email **
close
470px X 200px 470px X 200px