20 January 2019
14/05/2018
kÀhIemimebv¡pÅn ss{IkvXh Nm¸Â

emtlmÀ: ]m¡nØmsâ Ncn{X¯nemZyambn Hcp Kh¬saâv kÀhIemimebv¡pÅn ss{IkvXh Nm¸Â Xpd¶p. ss^kem_mZnse
ImÀjnI kÀhIemimebpsS {]thi\ IhmS¯n\Sp¯pÅ Nm¸Â ]m¡nØm\n _nj]vkv tIm¬^d³kv {]knUâv BÀ¨v _nj]v tPmk^v AÀjmZmWv DZvLmS\w sNbvXXv.
kÀhIemime¡pÅnse Cu Nm¸Â cmPy¯pS\ofw kvt\l¯nsâbpw kmtlmZcy¯nsâbpw ktµiw ]Icpsa¶v BÀ¨v _nj]v ]dªp.
]m¡nØm\nse 177 kÀhIemimeIfnepw tImfPpIfnepw tamkvIpIÄ am{Xw \nÀan¡m³ A\phmZapÅ kmlNcy¯nemWv ss^kem_mZv ImÀjnI kÀhIemime temI¯n\p amXrIbmhp¶Xv.

Name *
Email **
Phone *A value is required.
Comment *
close
Name *
Email **
close
470px X 200px 470px X 200px