25 April 2019
06/03/2019
CHARITY

Nnds\ÃqÀ: \nÀ[\À¡v `h\§sfmcp¡n Nnds\ÃqÀ skâv BâWokv CShI kaqlw. CShIZn\mtLmj¯ns\mcp¡ambn H¼Xp e£w cq]hoXw sNehgn¨mWv ChÀ `h\clnXcmb c~­p IpSpw_§Ä¡v hoSpIÄ \nÀan¨p \ÂInbXv. cmhnse IrXÚXm_enbÀ¸n¡ms\¯nb _nj]v amÀ tSmWn \oe¦mhn ImcpWy `h\§Ä sh©ncn¨p. sshIn«v \S¶ s]mXpkt½f\w hnImcn P\d tam¬. tXmakv Im¡ticn DZvLmS\w sNbvXp. hnImcn ^m. Pntâm Nnäne¸nÅn A[y£\mbn. Nq­Â ]©mb¯v {]knUâv sI.Fkv. Icow, ^m. tPmbv {^m³knkv FS¡f¯qÀ, jo_ Pb{]Imiv F¶nhÀ ]s¦Sp¯p. hn.]n. C¿p®n, sI.sI. tkhyÀ, Sn.Sn. tdm_n³kv, BÂ{^Uv t]mÄ, kn.]n. sUman\nIv, sI.FIvkv. sUÂKÀ, kn.sF. tUmP³ F¶nhÀ t\XrXzw \ÂIn.

Name *
Email **
Phone *
Comment *
close
Name *
Email **
close
470px X 200px 470px X 200px