25 March 2019
16.06.1936-24.02.2018
Icn-bm-än tPmk^v `mcy tacn
1mw Nc-a-hmÀjnIw
30.09.1990- 10.02.2017
Nnd-½Â jnPp `mcy _n\pj
2mw Nc-a-hmÀjnIw
9.12.2016
Nnäne¸nÅn tkmWn aI³ km§vän
41þmw NcaZn\\w
26.12.1958 - 24.12.2015
sPÊn tXmakv
1þmw NcahmÀjnIw
13.02.1952 - 18.12.2015
tImt¦m¯v s]mdn©p tPmWn
1þmw NcahmÀjnIw
09.10.2016
\\oe¦mhn t_m_³ t]mÄ
1þmw NcahmÀjnIw
30.01.1952 - 14.10.2014
Nnäne¸nÅn tXmakv `mcy knknen
2þmw NcahmÀjnIw
22.10.2016
]Ån¸mS³ hdoXv hnÂk¬
41þmw NcaZn\\w
04/05/1938 - 04/07/2010
]-dn-©p tZ-hÊn
6þmw N-c-a-hmÀ-jnIw A-´n-¡m-Sv ]-dn-©p tZ-hÊn, Im-ªn-c--t¡m-Sv 04/05/1938þ04/07/2010
01/03/1975 -30/7/2010
jmân sk_mÌy³
6þmw NcahmÀjnIw
18/3/1940-02/06/2016
sk_mÌy³ t]mÄ
41þmw NcaZn\\w
27-05-2016
tPm¬ ]Å-¯n-¦Â
7--- mw NcahmcjnIw
06.5.1941 - 30.05.2006
\\oe¦mhn Ipªn¸mep `mcy sIm¨pt{Xky
10 mw NcahmÀjnIw
02.02.1995 - 13.05.2015
Ìmen³ t]mÄ
1 mw NcahmÀjnIw
20/02/1660 - 23/03/2011
tPm-kv a-Wn ]m-tey¡-c
(]n.Un. tPm-kv), 5þmw N-c-a-hmÀ-jnIw
06.05.1967-29.03.2015
jmPp tZhkn
1þmw N-c-a-hmÀ-jnIw, ]mtey-¡c tZhkn jmPp
22.03.1991 - 15.03-2010
sj-\\n ]n. C-tá-jy-kv
]p-en-t¡m-«n C-tá-jy-kv a-I³ sj-\\n ]n. C-tá-jy-kv
02.07.1955 - 26.02.2013
dh.^m. tPmÀPv s]md¯qÀ
3þmw NcahmÀjnIw
28.03.1941 - 01.11.2015
X«n tPmkv `mcy eo\\
BZcmRvPenIÄ
17-10-2015
Fw.]n. d¸mbn
3-þmw NcahmÀjnIw
30/01/1952 - 14/10/2014
knknen tXmakv
1þmw Nca hmÀjnIw
16.10.1948 - 03.08.2015
tPmkv t]mÄ
41þmw NcaZn\\w
13.05.1963 - 22.09.2014
sNdnbm³ ImhnÂ
H¶mw NcahmÀjnIw
21.05.1935 - 11.08.2015
tXdm«n Iq\\³ sPbv¡_v
42þmw NcaZn\\w
15.4.1939 - 25.11.2014
BfqÀ Ing¡q«v tPmk^v
274þmw NcaZn\\w
12.7.2015
Acn¼qcv aq¡³ BâWn `mcy A¶w
33þmw NcaZn\\w
15.02.1948 - 25.08.2012
Noc³ tZhÊn `mcy skeo\\
3-þmw Nc-a-hmÀjnIw
04.05.1938 - 04.07.2010
A´n¡m«v ]dn©p tZhÊn
5-þmw Nc-a-hmÀjnIw
10.09.1945 - 22.07.2013
Feph¯n¦Â tPmkv `mcy km²zn
2þmw N-c-a-hmÀ-jnIw
24.06.2015
samb-en³ s]mdn©p tPmkv
1þmw Nc-a-hmÀjnIw
16.05.1928 - 18.05.2015
]n. ]n. Np½mÀ
41þmw NcaZn\\w, a½n-bqÀ ]\\-¡Â ss]ep®n Np½mÀ
27-05-2015
tPm¬ ]Å-¯n-¦Â
6þmw Nc-a-hmÀjnIw
11.11.1995-26.05.2013
sPäven³ tPmbv
kzÀ¤-¯n 2þmw ]nd-¶mÄ, Bt«m¡m-c³ tPmbv sPäven³
26.10.1946 - 22.02.2015
enÃn So¨À
35-þmw Nc-a-Zn\\w, Fep-h-¯n-¦Â Im¦-¸m-S³ a¯mbn `mcy enÃn, Nn¿mcw
19.4.2013
joP
kzÀ¤-¯n 2þmw ]nd-¶mÄ, X«n hÃ-¨n-d-¡m-c³ {^m³knkv `mcy joP
07.04.1967 - 04.04.2014
_o\\ ]bkv
1-þmw Nc-a-hm-jn-Iw,-tIm-S¦~¯v tPmkv ]bkv `mcy _o\\ ]bkv
18/05/1930 - 27/01/2005
Nn¶³
10þmw N-c-a-hmÀ-jnIw, B-e-¸m-«v ta-t¨-cn Np-½mÀ Nn¶³
02/07/1955 - 26/02/2013
d-h. ^m. tPmÀ-Pv s]m-d-¯qÀ
2þmw N-c-a-hmÀ-jnIw, d-h. ^m. tPmÀ-Pv s]m-d-¯qÀ
15/02/2015
tacn
3þmw N-c-a-hmÀ-jnIw, sIm-Å-¶qÀ Xm-©-¸³ tPm¬ `m-cy tacn, ]m-hd«n
11/01/2015
shcn. d-h. tam¬. tXma-kv X-e¨nd
1þmw N-c-a-hmÀ-jnIw, shcn. d-h. tam¬. tXma-kv X-e¨nd
19/01/2015
tXm-a-Ip«n
1þmw N-c-a-hmÀ-jnIw, s]Ãn-tÈcn Hu-tk-¸v tXm-a-Ip«n, hènd
08/01/2015
tem-\\-¸³ sUm-an-\\nIv
1þmw N-c-a-hmÀ-jn-Iw, ho-c-¼p-Ån tem-\\-¸³ sUm-an-\\nIv, skâv A-K-Ìn³ bq-Wnäv, sNm-ÆqÀ
27/11/2014
BâWn
34þmw N-c-a-Zn\\w, Nn-db-¯v a-ªn-bn Xm-cp a-I³ BâWn, ap-¡m-«pIc
12/12/2014
Gey
6þmw N-c-a-hmÀ-jnIw, I-cm©n-d ]m-W-t©-cn tZh-Ên `m-cy Gey, h-Sq-¡-c
30/12/2014
I-tÃ-cn s]m-dn-©p Nm-t¡m-cp
1þmw N-c-a-hmÀ-jn-Iw, (dn-«.kp-t_-ZmÀ taPÀ) sNm-ÆqÀ
24/11/2014
]m³-kn hÀ-Kokv
1þmw N-c-a-hmÀ-jnIw ]p-fn-¡³ hÀ-¤okv `m-cy ]m³kn, Xr-iqÀ
17/11/2014
sk-en³ BâWn
1þmw N-c-a-hmÀ-jn-Iw H-e-t¡-¦n Ip-ªn-¸m-hp a-I³ Bâ-Wn `m-cy sk-en³ BâWn
18/10/2014
Pn-Ivk¬
10þmw Nc-a-hmÀ-jn-Iw I-®w¼p-g sN-c-Sm-bn tPmÀ-Öv a-I³ Pn-Ivk¬
03/10/2014
]n.]n hÀ-¤o-kv
41þmw N-c-a-Zn-\\w

]q-¸m-Sn lukv H-f-cn-¡-c,]n.H.]pÃ-gn 680 012
17/10/0214
Fw.]n.d-¸mbn
2þmw N-c-a-Zn\\w

s]m-d-¯q-cv sam-b-e³ lukv sd-bnÂ-th tÌ-j³ tdmUv, HÃqÀ, Xr-iqÀ
07/10/2013
tXma-kv `m-cy B\\n
1mw N-c-a-hmÀ-jnIw
Ip-cp-Xp-Ipf-§-c Iq-f tXma-kv `m-cy B-\\n (Nn-db-¯v tIm-\\n-¡-c hm-dp-®n a-IÄ,Ip-äqÀ)
13/8/2014
{_ZÀ hnbm\\n ]qt¡m-S³
XriqÀ: a-cn-bm-]p-cw ]q-t¡m-S³ Fw-Fw-_n skâv tXma-kv s{]m-hn³-kv Aw-Kw {_-ZÀ tPmk-^v ]-¿-¸nÅn
8/2014
{_-ZÀ tPmk-^v ]-¿-¸nÅn
XriqÀ: hmX-¡m-Sv ]-¿-¸n-Ån tPm-k-^vþta-cn Z-¼-Xn-I-fp-sS a-I³ Fw-Fw-_n skâv tXma-kv s{]m-hn³-kv Aw-Kw {_-ZÀ tPmk-^v ]-¿-¸nÅn
8/2014
^m.t\\m-_À-«v F-Sm-«p-Imc³
Xr-iqÀ: amf tIm-«-ap-dn kn-Fw-sF k-`-bp-sS ap³ s{]m-hn³-jy Aw-Kw ^m.t\\m-_À-«v F-Sm-«p-Imc³
10/09/1945 - 22/07/2013
km-²zn tPm-kv
H¶mw N-c-a-hmÀ-jn-Iw F-ep-h-¯n-¦Â sN-¼q-¡m-hv tPm-kv `m-cy km-²zn, Nn-¿m-cw 10/09/1945þ22/07/2013
26/02/1940 - 04/07/2013
tZh-Ên
H¶mw N-c-a-hmÀ-jn-Iw X-«n tem-\\-¸³ a-I³ tZh-Ên, Nn-än-tÈcn 26/02/1940þ04/07/2013
17/06/2014
eo\\ s]m-dn-©p
1þmw N-c-a-hmÀ-jn-Iw 17/06/2014 sIm-Å-¶qÀ X-d-bn s]m-dn-©p `m-cy eo\\ a-c-¯m-¡c
27/06/2014
tPm-kv am-kväÀ
1þmw N-c-a-hmÀ-jn-Iw 27/06/2014 F-ep-h-¯n-¦Â ]Ãn-ti-cn tk-hyÀ a-I³ ]n.F-Ivkv. tPm-kv am-kväÀ s\\Ãn-¡p-¶v
28/06/2014
tXm-akv
1þmw N-c-a-hmÀ-jnIw A-´n-¡m-«v h-do-Xv tXm-akv 28/06/2014 th-eqÀ
27/05/2014
tPm¬
5þmw N-c-a-hmÀ-jn-Iw 27/05/2014 tPm¬ ]m-e-¯n-¦Â
10/05/2014
^m. jn-_n³
1þmw N-c-a-hmÀ-jn-Iw 10/05/2014 ^m. jn-_n³ AÀ-¸-Xm-\\-¯v FwsF am-b-¶qÀ
8/05/2014
Cu-\\m-ip-
4þmw N-c-a-hmÀ-jn-Iw 8/05/2014 Nm-en-tÈcn Hu-tk¸v Cu-\\m-ip- HÃqÀ
03-04-2014
a-dnbw
41þmw N-c-a-Zn-\\w aª-fn hm-dp `m-cy a-dnbw, ap-¡m-«p-Ic
19-04-2014
joP
1þmw N-c-a-hmÀ-jn-Iw X-«n hÃ-¨n-d-¡m-c³ {^m³-kn-kv `m-cy joP
11/04/2014
hn-\\p
1þmw N-c-a-hmÀ-jn-Iw hn-\\p sI. tPmÀPv, B-e-¯qÀ
12.03.2014
Bâtem
1þmw N-c-a-hmÀ-jnIw ]-Sn-¡e ssk-a¬ Bâtem
08.03.2014
FÂkn
41þmw N-c-a-Zn-\\w ]m-tem-¡m-c³ tPmWn `m-cy FÂkn, \\S¯d
15.02.2014
sUm-an-\\nIv
39þmw N-c-a-Zn-\\w ho-c-¼p-Ån tem-\\-¸³ sUm-an-\\nIv, sNm-ÆqÀ
26/03/1940 - 24/01/2013
ta-cn BâWn
1þmw N-c-a-hmÀ-jnIw ta-cn BâWn B-e-¸m-«v s]m-t´-¡³ lukv, Nn-¿m-cw
24/10/1921 - 01/02/2012
tZh-Ên d-¸m-bn
A-cn-¼q-cv ap-¯n-¸oSn-I tZh-Ên d-¸m-bn skâv ta-co-kv bq-Wn-äv, ssX-¡m-«p-ticn
18/08/1950 - 16/12/2013
B-\\n sska¬
41þmw N-c-a-Zn-\\w 25/01/2014 B-\\n sska¬ ]p-Xp-¡mSv
27/3/1962 - 26/11/2013
BâWn (B-tâm)
tX-d-¡m-«n IÃq-¡m-c³ hm-d-¸³ a-I³ BâWn (B-tâm) s]-cn-t©-cn 32-þmw N-c-a-Zn-\\w 27þ12þ2013
25/07/1935-05/01/2008
]n.]n. tPmÀÖv
6þmw N-c-a-hmÀ-jn-Iw 05þ01þ2014 ]p-fn-¡Â ]u-tem-kv tPmÀ-Öv (]n.]n. tPmÀÖv) ]p-Xp-¡mSv
5-6-2013
A-¶-½ Ip-©dn-b
{ioaXn. A-¶-½ Ip-©dn-b h-gn-bn tIm«bw
12-10-2012
jnt\\m tPmkv
jnt\\m tPmkv (In-g-t¡-Iq«v)
17-11-2013
sk-en³ BâWn
H-e-t¡-¦n Ip-ªn-¸m-hp a-I³ Bâ-Wn `m-cy sk-en³ BâWn, ]m-h-d-«n
20/07/1955 - 10/10/2013
hn³-skâv
41þmw N-c-a-Zn-\\w, 19þ11þ2013 s]m-dp-¯qÀ tem-\\-¸³ a-I³ hn³-skâv ap-¡m-«p-I-c
02/03/1948 - 19/11/2009
tP¡_v
4þmw N-c-a-hmÀ-jn-Iw, 19þ11þ2013 hm-g-¸p-Ån hÀ-Ko-kv a-I³ tP¡_v t]-cm-awK-ew
16/12/1920 - 03/08/2013
hÀ-¤o-kv
99þmw N-c-a-hmÀ-jn-Iw, 09þ11þ2013 tX-dp-Im-«n C-t©m-Sn-¡m-c³ sNdn-b a-I³ hÀ-¤o-kv
12/05/1931 - 17/10/2013
F.]n d-¸mbn
1þmw N-c-a-hmÀ-jn-Iw 17þ10þ2013 F.]n d-¸mbn s]m-d-¯qÀ sam-bv-e³ lukv HÃqÀ, Xr-iqÀ
23/08/1952 - 18/10/2012
h-do-Xv t]mÄ
1þmw N-c-a-hmÀ-jn-Iw 18þ10þ2013 B-e-¸m-S³ h-do-Xv t]mÄ ]q-¨n-¶n-¸m-Sw
23/09/1916 - 12/08/2013
F-en-k_¯v
52þmw N-c-a-Zn-\\w 02þ10þ2013 ]p-fn-¡³ tXma-kv `m-cy F-en-k_¯v tNÀ-¸v
20-11-2013
{io d-¸m-bn No-\\n¡Â
31þmw Nc-a-hmÀ-jn-Iw 20þ11þ2013 {io d-¸m-bn No-\\n¡Â, s\\-Sp]p-g
31.05.1936--31.07.2013
d-¸mbn Hu-tk^v
39þmw N-c-a-Zn\\w, 07þ09þ2013 ]p-en-t¡m-«n d-¸mbn Hu-tk^v ]-gp-hnÂ
19.06.1945-15.09.2012
d-h.^m.A-K-Ìn³ A-¡-c
1þmw N-c-a-hmÀ-jn-Iw d-h.^m.A-K-Ìn³ A-¡-c HÃqÀ Ip-~p-Ipf-§-c A-¡-c Ip-Spw-_mwKw
29.01.1942 - 11.08.2012
B-\\n tXm-akv
1þmw N-c-a-hmÀ-jnIw s]Ãn-tÈ-cn lukv H-f-cn-¡-c
14.08.2013
tSmw-kv Btâm
Ip~p-Ipf-§-c Btâm a-I³ tSmw-kv
09.08.2013
s]m-dn-©p Np-½mÀ
41þmw N-c-a-Zn-\\w 06.01.1938 þ 30.06.2013 Ip-~p-Ipf-§-c A-¡-c s]m-dn-©p Np-½mÀ HÃqÀ
03.08.2013
hm-d-¸³ a-I³ sIm-¨m¸p
20.04.1926 þ 23þ06þ2013 03.08.2013 tXm-dq-¡m-«n C-t©m-Sn-¡m-c³ hm-d-¸³ a-I³ sIm-¨m¸p s\\-Sp]p-g
24.10.1921 - 01.02.2012
tZhÊn d¸mbn
Acn¼qcv ap¯n¸oSnI ssX¡m«pticn
01.06.1944 - 18.02.2012
am¯ncn {^m³knkv
Nndb¯v XdbnÂ
14.01.2013
tZhÊn(sk_mÌz³)
Imªnc¯n¦Â \\S¯d
23.08.1952 - 18.10.2012
Be¸mS³ hdnXv t]mÄ
Be¸mS³ hdnXv t]mÄ ]q¨n¶n¸mSw
02.10.1947 - 23.01.2012
tem\\¸³ tPmkv
DZb bqWnäv enän ^vfhÀ NÀ¨v imkv{Xn sebn³, Hf-cn-¡c
Death: 18-11-2011
I{Xo-\\ A-t´mWn
]mtW-§m-S³ A-t´m-Wn `m-cy I-{Xo\\
ssa-en-¸mSw, Xr-iqÀ
01.10.1926 - 24.09.2011
Iq-¯q-cv tZhkn
Iq-¯q-cv s]m-dn-©p tZhkn
s]cp-h-ÃqÀ
30.03.1938-18.09.2011
Np¦-¯v {^m³-kn-kv
Np¦-¯v h-do-Xv {^m³-kn-kv
Xr-iqÀ
In loving memory
X«n emkÀ
X«n Hu-tk-^v emkÀ
FÂkn s]m-dn-©p
s]m-t´-¡³ s]m-dn-©p FÂkn

a¡Ä: tPmbv, t]mÄk¬, hn³k¬, tPmkn

a-cp-a¡Ä: _o-\\, do-\\, ko-\\, jmtâm