22 November 2017
knÌÀ entbm-s\Ã C\n cà-km£n

h¯n-¡m³: {^m³knkv ]m¸ Cäm-en-b³ I¬skm-teäm k\ym-kn-\n-bpsS cà-km-£nXzw Hu]-Nm-cn-I-ambn ØnXo-I-cn-¨p. I¬skm-teäm knÌÀ entbm-s\à kKÀ_-Xnbpw Ah-cpsS AwK-c-£\pw 2006  samKm-Un-jyq-sh¨v shSn-tbäv sImÃ-s¸-«p. Cu kw`-hs¯ XpSÀ¶v s_\-UnIväv ]Xn-\m-dm-a³ ]m¸ \S-¯nb {]kw-K-¯n apÉow kaq-ls¯ hnaÀin¨ {InkvXy³ `c-Wm-[n-Im-cnsb¸än ]cm-aÀin-¨Xv {]iv\-§Ä¡v hgn sh¡p-Ibpw sNbvXp.
k\ym-kn-\n-bpsS skmam-en³ P\-hn-`m-K-§Ä¡p-th-­n-bpÅ ITn\ {]b-Xv\-§sf Ghcpw A\p-kva-cn-¡p-¶p. knÌÀ entbm-s\à 35 hÀj-ambn B{^n-¡-bn tkh-\-a-\p-jvTn¨p t]mcp-¶p. 1963emWv I¬skm-teäm anj³ kntÌgvkv k\ym-kn\n kaq-l-¯n tNÀ¶-Xv. hmgv¯-s¸« cà-km-£n-bmbn DbÀ¯p-¶-Xn-t\m-S-\p-_-Ôn¨ NS-§p-IÄ 2018HmsS XpS-§p-sa¶mWv {]Xo-£n-¡p-¶-Xv.270px X 200px 270px X 200px