21 March 2018
IÀ±n-\mÄ ImÄ seÒ³ A´-cn¨p

_Àen³: PÀa³ _nj]vkv tIm¬^-d³knsâ ap³ A[y-£\pw sabv³kv cq]-X-bpsS Fsa-cn-äkv _nj-¸p-amb ImÄ seÒm³ (81) A´-cn-¨p. Cu amkw 21\p sabv³kv I¯o-{U-en A´y-IÀa-§Ä \S¯pw. 2016 cq]-Xm-`-c-W-¯nÂ\n¶p hnc-an¨ At±lw hn{i-a-Po-hnXw \bn-¡p-I-bm-bn-cp-¶p. Ignª hÀj-ap-­~mb ]£m-Lm-Xs¯ XpSÀ¶v Btcm-Ky-\ne tami-am-bn.
1983  sabv³kv _nj-¸mbn A`n-jn-à-\mb 20 hÀjw PÀa³ _nj]v tIm¬^-d³knsâ {]kn-U-­~m-bn-cp-¶p. 2010  hn. tPm¬ t]mÄ c~­m-a³ amÀ]m-¸-bmWv At±-ls¯ IÀ±n-\mÄam-cpsS KW-¯n-te-¡p-bÀ¯n-b-Xv.270px X 200px 270px X 200px