25 March 2019
k-aÀ-¸n-XÀ ssZ-h-hn-fn Xn-cn-¨-dnb-Ww:]m-¸

h-¯n-¡m³ knän: ssZ-h-¯n-sâ hm-Kv-Zm-\-§-fn hn-izm-k-aÀ-¸n-¨v ssZ-h-hn-fn Xn-cn-¨-dn-bp-¶-h-cm-bn¡-Ww k-aÀ-¸n-X-sc-¶v {^m³-kn-kv ]m-¸.A-hn-Sp-s¯ hn-fn-tbm-Sv {]-Xyp-¯-cn-¡m-\p-Å ss[-cyhpw A-Xn-\p-th-­~n F-´pw-sN-¿m-\p-Å a-\-¡-cp¯pw BÀ-Ön-¡-Ww.ssZ-h-hn-fn-¡m-bp-Å {]mÀ-°-\m-Zn-\-t¯m-S-\p-_-Ôn-¨v ]p-d-¯n-d¡n-b k-tµ-i-¯n-em-Wv ]m-¸ C-¡mcyw ]-d-ª-Xv.
ssZ-h-hn-fn kzn-I-cn-¡p-¶-hÀ hen-b {]-Xnk-Ôn t\-cn-Sp-¶ Im-e-am-Wn-Xv.A-Xmb-Xv Po-hn-X-¯n-sâ kp-Jhpw ku-I-cy-§fpw B-{K-l-§fpw D-t]-£n-¨m-Wv kp-{]-[m-\-a-m-b ssZ-h-hn-fn-¡v Im-tXmÀ-¡p-¶Xpw Xo-cp-am-\-sa-Sp-¡p-¶-Xpw.\-½p-sS Po-hn-X-s¯-¡p-dn-¨p-Å ssZ-h-¯n-sâ ]-²-Xn-I-tfm-Sv G-ähpw ss[-cy-t¯m-sSbpw hn-iz-kvX-X-tbm-sSbpw {]-Xn-I-cn-¡m³ hn-fn-¡-s¸-«-h-cp-am-Wvvvk-\y-kv-X-sc¶pw ]m-¸ ]-dªp.
ssZ-h-hn-fn-bp-sS A-\-´-X-bn-te-¡v I-®p-\-«n-cn-¡m-sX IÀ-¯m-hn-sâ hm-Kv-Zm-\-¯n hn-iz-kn-¨p-sIm~-­v \n-kwi-bw Xo-cn-am-\p-§-sf-Sp-¡Ww.Cu Xo-cp-am-\-§-fm-Wv ssZ-h-cm-Py-¯n-sâ h-fÀ-¨-bv-¡v kw-`m-h-\ \Â-Ip-¶ X-c-¯n \-½p-sS hy-àn-]-cam-b {In-kv-Xo-b-Po-hn-X-bm-{X-bv-¡v i-cnbm-b e£yw \Â-Ip-¶-Xv.{]-Xn-k-Ôn-IÄ D-s­-~¦nÂ-Iq-Snbpw A-hn-sS hn-in-h-kn-X-tbm-Sp-Iq-Sn ssZ-h-¯n-sâ hn-fn-¡v A-\p-k-cn-¨v Po-hn-¡p-\m³ \-ap-¡v I-gn-bWw.
A-tX-ka-bw \-½p-sS hn-fn-sb hn-th-Nn-¨-dn-bp-Ibpw t\cm-b h-gn-bn N-en-¡p-Ibpw A-{X F-fp-¸-I-c-aÃ.A-Xn-\v B-gam-b {]mÀ-°-\bpw ssZ-hm-\p-{K-lhpw Iq-Sn-tb-Xocp.Hmtcm ssZ-h-hn-fnbpw Cu-tim-sb A-\p-I-cn-¡m-\pw \-½p-sSbpw a-äp-Å-h-cp-sSbpw k-t´m-j-¯n-\pw \-·-bv-¡p-am-bn A-hn-Sp-¶v \-s½ sX-c-sª-Sp-¯n-cn-¡p-I-bm-sW-¶p-ap-Å Xn-cn-¨-dn-hm-sW-¶pw ]m-¸ DZv-t_m-[n-¸n¨p.
270px X 200px 270px X 200px