17 January 2018
PÀa-\n-bnse Ncn{X ssZhm-ebw ssa\nwKv I¼\n XIÀ¯p.

FÀ¡vse³kv Cs½-c¯v: PÀa-\n-bnse 19þmw \qäm~-­n ]Wn-I-gn-¸n¨ Ncn-{X-ssZ-hm-ebw ssa\nwKv I¼-\n-¡mÀ s]mfn-¨p-am-än. Ignª sNmÆm-gvN-bm-bn-cp¶p kw`-hw.
I¡-cn-J-\n-bn-te-¡pÅ hgn-bn XS-k-ambn ssZhm-ebw \n¡p¶p F¶ Imc-W-¯m-emWv ssZhm-ebw XIÀ¯-Xv.
sht̬ PÀa-\n-bnse FÀ¡vse³kv Cs½-c¯v F¶ {Kma-¯nse skâv emws_À«kv ssZhm-e-b-amWv XIÀ¯-Xv. 1200 IpSpw-_-§Ä Xma-kn-¨n-cp¶ {Kma-¯n ssa\nwKv I¼-\n-bpsS kzm[o-\-¯m P\-MvlÄ ssaep-IÄ¡-¸p-d-¯pÅ asämcp {Kma-¯n-te¡v IpSn-tb-dn-¸mÀ¡p-I-bm-bn-cp-¶p.
c­~v Sh-dp-Ifpw \ntbm tdma inÂ]-Nm-cp-X-bp-apÅ ssZhm-ebw Ncn-{X-Im-c-·mÀ¡v {]nb-s¸-«-Xm-bn-cp-¶p.270px X 200px 270px X 200px