28 May 2017
Z-fn-Xv k-aq-l-¯n-sâ t£-a-¯n-\m-bn sI-kn-_nkn

sIm¨n: Z-fn-Xv k-aq-l-¯n-sâ k-a-{Kam-b tI-j-a-¯n-\p k-` {]-Xn-Úm-_-²-am-sW-¶p kotdm a-e-_mÀ ta-PÀ BÀ-¨v _n-j-]v IÀ-Zn-\mÄ amÀ tPmÀ-Pv B-e-t©cn.
kn-_n-kn-sF-bp-sS Z-fn-Xv im-ào-I-c-W\-bw kw-_-Ôn-¨ ]T-\-tc-J-sb-¡p-dn-¨p tI-c-f I-t¯m-en-¡m sa-{Xm³ k-an-Xn-bp-sS Zfn-X Im-¯-en-Iv a-lm-P-\-k-` ]m-em-cnh-«w ]n-H-kn-bn \-S¯n-b A-h-t_m-[-\ sk-an-\mÀ D-Zv-L-Sm-\w sN-¿p-I-bm-bn-cp-¶p A-t±lw.
kn-_n-kn-sF Xn-tbm-f-Pn-¡Â I-½o-j³ sN-bÀ-am-\pw ]m-em cq-]-Xm-[y-£-\pam-b amÀ tPmk-^v IÃ-d-§m-«v A-[y-£-X h-ln¨p. \-b-tc-J-bp-sS ssZ-h-im-kv-{X-ho-£-W-§Ä A-t±-lw hn-i-Zo-I-cn¨p.
F-kv-F-kv-FÂ-kn, ¹-kv-Sp ]-co-£-I-fn FÃm hn-j-b-§Ä¡pw F ¹-kv e-`n-¨ Z-fnXv I-t¯m-en-¡m hn-ZymÀ-°n-IÄ-¡pw Xp-SÀ-]T-\-¯n-\p-Å ap-gp-h³ tIm-gv-kv ^okpw sI-kn-_n-kn I-½o-j³-h-ln-¡p-sa¶pw F-kn-kn-F-kv-Sn I-½o-j³ sN-bÀ-am³ amÀ tP¡-_v ap-cn-¡³ A-dn-bn¨p.
I-½o-j³ ssh-kv sN-bÀ-am³ _nj-]v ^n-en-t]m-kv, amÀ kv-sä^m-t\mkv, sk-{I«-dn ^m. jm-Pv-Ip-amÀ, tPm-bnâv sk-{I«-dn P-bnw-kv F-e-hp-¦Â F-¶n-hÀ {]-kw-Kn¨p.270px X 200px 270px X 200px