25 March 2017
NmÄkv cmP-Ip-am-c\pw Iman-ebpw ]m¸sb kµÀin¡pw

NmÄkv cmP-Ip-am-c\pw Imane cmP-Ip-am-cnbpw G{]n-en {^m³knkv ]m¸sb kµÀin-¡pw. bp.-sI, Cä-en, tdma-\n-b, h¯n-¡m³, Hmkv{Snb F¶o cmPy-§Ä X½n-epÅ \b-X-{´-_Ôw Dujva-f-am-¡p-¶-Xn-\m-bpÅ cmPy-´c bm{X-bv¡n-S-bn-emWv Ccp-hcpw ]m¸sb kµÀin-¡p-I.

kµÀi-\-¯nsâ IrXy-amb XobXn hyà-am-¡n-bn-«n-Ã. amÀ¨v 31 \pw G{]n 5 \pw CS-bn-em-bn-cn¡pw kµÀi-\w. 2009  NmÄkv cmP-Ip-am-c³ s_\-UnIväv ]Xn-\m-dm-a³ ]m¸sb kµÀin-¨n-cp-¶p. Fen-k-_¯v cmÚnbpw FUn³_ÀKv {]`phpw 2014  {^m³knkv ]m¸sb kµÀin-¨n-«p-~­v. NmÄkv cmP-Ip-am-c\pw {^m³knkv ]m¸bpw X½n-epÅ BZy-Iq-Sn-¡m-gvN-bm-bn-cn¡pw CXv.270px X 200px 270px X 200px