17 August 2017
{_-tZ-gv-kv Hm-^v Nm-cn-än-bp-sS Z-bm-h-[ \o-¡-¯n-s\-Xn-sc amÀ-]m-¸

h-¯n-¡m³ kn-än: s_Â-Pn-bw {_-tZ-gv-kv Hm-^v Nm-cn-än k-`-bn-se am-\-kn-Im-tcm-Ky tI-{µ-§-fn kzo-I-cn-¨ Z-bm-h-[ A-\p-Iq-e \n-e-]m-Sn-\v amÀ-]m-¸-bp-sS hn-e-¡v. Nn-InÂ-kn-¨p t`-Z-am-¡m³ I-gn-bm-¯ km-l-N-cy-¯n am-\-kn-I tcm-Kn-I-sf Z-bm-h-[-¯n-\p hn-t[-b-cm-¡p-¶ \-S-]-Sn A-h-km-\n-¸n-¡-W-sa-¶-dn-bn-¨v tIm¬-{Kn-tK-j³ A-[n-I-m-cn-IÄ-¡v am-À-]m-¸ I-¯-b-¨p.
a-\p-jy Po-h³ A-Xn-sâ B-cw-` \n-an-jw ap-XÂ kz-`m-hn-I a-c-Ww kw-`-hn-¡p-¶-Xp-h-sc A-aq-ey-am-sW-¶pw H-cp Im-c-W-h-im-epw Z-bm-h-[w \-S-¯-cp-sX-¶p-apÅ ]m-¸-bp-sS \nÀ-t±-i-s¯ Aw-Ko-I-cn-¡p-¶p-sh-¶pw Z-bm-h-[w \n-dp-¯-em-¡p-¶p-sh-¶pw tIm¬-{Kn-tK-j³ h-àm-hv sd-\n kv-täm-¡v sa³ am-[y-a-§-sf A-dn-bn-¨p.270px X 200px 270px X 200px