20 July 2018
tI-c-f te-_À aq-hv-saâv cq-]-X U-b-d-tÎ-gv-kv k-t½-f-\w \-S-¯n

sIm-¨n: A-kw-L-Sn-X-cpw ]mÀ-iz-hÂ-¡-cn-¡-s¸-«-h-cp-am-b sXm-gn-em-fn-IÄ-¡p {In-kv-Xp-hn-sâ {]-Im-iw ]-IÀ-¶p-sIm-Sp-t¡-­-Xv I-t¯m-en-¡m-k-`-bp-sS Zu-Xy-am-sW-¶p sI-kn-_n-kn te-_À I-½o-j³ sN-bÀ-am³ tUm. A-e-Iv-kv h-S-¡pw-X-e. tI-c-f te-_À aq-hv-saân-sâ cq-]-X U-b-d-Î-À-am-cp-sS kw-Øm-\-X-e k-t½-f-\w ]m-em-cn-h-«w ]n-H-kn-bn D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp kw-km-cn-¡p-I-bm-bn-cp-¶p A-t±-lw. sI-kn-_n-kn U-]yq-«n sk-{I-«-dn P-\-d ^m. hÀ-Ko-kv h-Ån-¡m-«v, sI-FÂ-Fw kw-Øm-\ U-b-d-ÎÀ ^m. tPmÀ-Pv tXm-a-kv \n-c-¸p-Im-em-bnÂ, tXm-a-kv Ip-cn-in-¦Â, tPm-kv Du-¡³ F-¶n-hÀ {]-kw-Kn-¨p.270px X 200px 270px X 200px