23 September 2018
anj³ taJ-e-I-fnse sa{Xm³amcpsS ]T\ sk-an-\mÀ h¯n-¡m-\nÂ

h¯n-¡m³ knän: anj³ taJ-e-I-fn ]pXn-b-Xmbn \nb-a\w e`n¨ sa{Xm-·m-cpsS ]T\ skan-\mÀ h¯n-¡m-\n Bcw-`n-¨p. \mev `qJ-WvU-§-fn-se 34 cmPy-§-fn \n¶pw 74 _nj-¸p-amÀ ]s¦-Sp-¡p¶ skan-\mÀ sk]väw-_À 15 \v kam-]n-¡pw. tdmanse skâv t]mÄ s]m´n-^n-¡Â tImf-Pn-emWv skan-\mÀ kwL-Sn-¸n-¨n-cn-¡p-¶-Xv. kphn-ti-j-h¡-c-W-¯n\v th~­n-bpÅ Xncp-kw-L-¯nsâ Xe-h³ IÀZn-\mÄ s^ÀWmt­m ^ntem\n DZvLm-S\w sNbvXp. 1994 apX \S-¯n-h-cp¶ kt½-f-\-¯n anj³ tI{µ-§-fnse {]hÀ¯-\-§-fmWv ]T\ hnt[-b-am-¡p-¶-Xv. sk]väw-_À F«n\v skâv ]otägvkv _kn-en-¡-bn \S-¡p¶ amÀ]m-¸-bpsS s]mXp {]`m-j-W-¯nepw H³]-Xn\v Ako-Ên-bn-te-¡pÅ XoÀ°m-S-\-¯nepw sa{Xm-·mÀ ]s¦-Sp-¡pw.270px X 200px 270px X 200px