19 November 2018
tb-ip-hn-\m-bn k-l-\-§Ä G-äp-hm§n-b kp-Um-\n ss{I-kv-X-h-À-¡v tamN\w

F H-ss_-Uv: B-{^n-¡³ cm-Pyam-b kp-Um-\n- CÉmw a-Xw D-t]-£n-¨v ss{I-kv-X-h- hn-izm-kw kzn-I-cn-¨-Xn-sâ t]-cn- I-gn-ª am-kw ]-Xn-aq¶v ss{I-kv-X-h-sc tam-Nn-¸n-¨p.H-Iv-tSm-_À ]-Xn-aq-¶n-\v ZmÀ-^p-dn-se H-cp ho-«n \n¶pw X-«n-sIm­p-t]mb ss{I-kv-X-h- hn-izm-kn-IÄ-¡p {In-kv-Xp-hn-s\ {]-Xn I-\-¯ ]o-V-\-§-fm-Wv G-äp-hm-t§~-­n h-¶-Xvv. C-Émw a-X-¯n- \n¶pw Xn-cnsI C-Émw a-X-¯n-se-¡v ]-cn-hÀ¯-\w sN-¿m³ \nÀ-_-Ôn-¨-sX-¶v _À-W-_m-kv ^-­v F-¶ ss{I-kv-X-h kwL-S-\ hy-à-am¡n.
i-cnb-¯v \nb-aw ]n-´p-S-cp-¶ kp-Um-\n H-aÀ AÂþ_-joÀ {]-kn-Uâv ]-Z-hn-bn F-¯n-b-tX-m-sS \n-b-a-§Ä IÀ-i-\-am-¡n-bn-cp-¶p._-Ôn-I-fn DÄ-s¸-« Xm-Pv-Zo³ sF-{Un-kv bqk-^v F-¶ h-N-\ {]-tLm-jI-s\ t]m-eo-kv tIm-S-Xn-bn lm-P-cm-¡n-bXpw C-Xn-sâ `m-K-am-sW-¶p hy-à-am-bn-cn-¡p-I-bm-Wv.I-kv-ä-Un-bn-em-bn-cp-¶-t¸mÄ hn-iym-k-¯n-s\-Xn-sc sam-gn \Â-Im³ A-t±-lw X-¿m-dm-bn-cp-¶nÃ.
tb-ip-hn-\m-bn- \n-e-sIm-­~ A-t±-lw aq-¶p Znh-kw Iq-Sp-t¼mÄ Xt±-i A-[n-Im-cnI-sf Im-W-W-sa-¶m-Wv \nÀ-t±-in-¨n-cn-¡p-¶-Xv.Hm-¸¬ tUmÀ-kn-sâ 2018 se dn-t¸mÀ-«v {]-Im-cw D-¯-c- sIm-dn-b, A-^v-Km-\n-Øm³,skm-amen-b F-¶n-h-bv-¡v ti-jw ss{I-kv-X-h Po-hn-Xw G-ähpw Zp-jv-I-cam-b cm-Py-am-Wv kp-Um³.270px X 200px 270px X 200px