20 April 2018
{In-kv-Xo-b-X-¡p t\-sc B-kq-{Xn-X B-{I-a-W-§Ä

dqÀ-s¡-e: H-do-k-bn-se dq-À-s¡-e cq-]-X-bn c-­~v C-S-h-I-I-fn-em-bn D-bnÀ-¸v Rm-b-dm-gv-N-bp~-­m-b {In-kv-Xo-b hn-cp-² B-{I-a-W-§Ä B-kq-{Xn-X-§-fm-sW-¶v dqÀ-s¡-e cq-]-X sa-{Xm³ In-tjmÀ Ip-amÀ I-PqÀ B-tcm-]n-¨p.
cm-{Xn H-tc k-a-b-¯m-Wv G-Xm~-­v 8 In-tem ao-ä-tdm-fw A-I-e-¯n Øn-Xn sN-¿p-¶ c-­~n-S-§-fn-epw B-{I-a-Ww D-­~m-b-sX-¶pw H-tc hn-`m-K-¯nÂ-s¸-«-h-cm-Wv A-{I-an-I-sf-¶pw A-t±-lw ]-d-bp-¶p.
H-cp a-tX-X-c cm-{ã-¯nÂ- C-¯-cw B-{I-a-W-§Ä a-X-kzm-X-{´y-s¯ l-\n-¡p-¶-Xm-sW-¶pw A-Xv \m-Sn-\p e-Öm-I-c--am-sW-¶pw A-t±-lw Iq-«n-t¨À-¯p.
H-do-k-bn-se Im-Þ-am-en {In-kv-Xo-b hn-cp-²m-{I-a-Ww D-­~m-b-Xn-sâ ]-¯mw hm-À-jn-I-¯n-em-Wv Cu B-{I-a-Ww.270px X 200px 270px X 200px